Strona główna
Dane statystyczne, władze, zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje - adresy i telefony Atrakcje turystyczne gminy i najbliższej okolicy, baza noclegowa i gastronomiczna, szlaki turystyczne Miesięcznik: Dukielski Przegl±d Samorz±dowy Ogłoszenia drobne, ogłoszenia ZOZu
 e-Urz±d  

Gmina Dukla w akcji społecznej
"Przejrzysta Polska"


     Gmina Dukla zgłosiła swój udział w akcji społecznej "Przejrzysta Polska", prowadzonej przez "Gazetę Wyborcz±" przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku ¦wiatowego. Celem tej akcji jest stworzenie wizerunku przejrzystego samorz±du, zwiększenie skuteczno¶ci i uczciwo¶ci oraz d±żenie do wyeliminowania korupcji i innych form patologii, co z kolei ma przyczynić się do poprawy jako¶ci życia publicznego oraz pobudzić aktywno¶ć społeczeństwa.

     W ramach programu Gmina Dukla podjęła się wdrożenia szeregu zadań w my¶l zasad: przejrzysto¶ci, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalno¶ci, fachowo¶ci i rozliczalno¶ci.
Każd± z tych sze¶ciu zasad gmina ma zrealizować. Ponadto dokonali¶my wyboru trzech zadań fakultatywnych (nieobowi±zkowych), które pragniemy zrealizować jako dodatkowe: opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie, utworzenie punktu informacyjnego, wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników.
Wszystkie powyższe zadania wymagaj± zaangażowania nie tylko pracowników urzędu gminy, ale całej społeczno¶ci lokalnej. Na wykonanie wszystkich zadań gmina ma czas do końca 2005r., ale minimum trzy musi zaliczyć do końca wrze¶nia br. Samorz±dy, a jest ich blisko 800 zgłoszonych z całej Polski, które pozytywnie zrealizuj± zadania, zostan± nagrodzone specjalnym certyfikatem wydanym przez organizatorów i zostan± umieszczone na mapie przejrzysto¶ci.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do wydania opinii jak przyjęte rozwi±zania wpływaj± na jako¶ć ¶wiadczonych usług, czy docieramy do państwa z informacj± czy nie posługujemy się żargonem urzędniczym, czy przychodz±c do urzędu czujecie się państwo klientami.
Dzięki uwagom i opiniom będzie można skuteczniej realizować oczekiwania mieszkańców i stworzyć wizerunek samorz±du z zasadami.

Burmistrz Gminy Dukla
Marek Górak

Szczegóły dotycz±ce akcji "Przejrzysta Polska"

Do wykonania mamy następuj±ce zasady i zadania:

I. Zasada przejrzysto¶ci:
1. Opracowanie opisu usług ¶wiadczonych w samorz±dzie - 1.1 (zadanie obligatoryjne).
2. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie - 1.3 (zadanie fakultatywne).
3. Utworzenie punktu informacyjnego - 1.4 (zadanie fakultatywne).
II. Zasada braku tolerancji dla korupcji:
1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego - 2.1 (zadanie obligatoryjne).
III. Zasada partycypacji społecznej:
1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarz±dowymi - 3.1 (zadanie obligatoryjne).
IV. Zasada przewidywalno¶ci:
1. Opracowanie krótkiego materiału przybliżaj±cego mieszkańcom istniej±cy w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy - 4.1 (zadanie obligatoryjne).
V. Zasada fachowo¶ci:
1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursu na stanowiska kierownicze - 5.1 (zadanie obligatoryjne).
2. Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników - 5.3 (zadanie fakultatywne).
VI. Z zasady rozliczalno¶ci:
1. Urz±d przygotuje i rozpropaguje ksi±żeczkę ( coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Sk±d mamy pieni±dze i na co je wydajemy" - 6.1 (zadanie obligatoryjne)

     Za zrealizowanie wszystkich wybranych zadań, gmina otrzyma certyfikat "Przejrzysta Gmina"

     Do wykonania powyższych zadań zostały powołane zarz±dzeniem Burmistrza Gminy Dukla zespoły zadaniowe.

     Akcja społeczna "Przejrzysta Polska" przewiduje również możliwo¶ć oceniania nas przez organizacje pozarz±dowe działaj±ce na naszym terenie poprzez wypełnienie ankiety, której formularze dostępne s± po zalogowaniu na stronie internetowej http://www.przejrzystapolska.pl/monitoring/ gdzie znajd± Państwo wytyczne umożliwiaj±ce otrzymanie hasła.

»» Sprawozdanie z I spotkania z organizacjami pozarz±dowymi.

»» Sprawozdanie z ankiety przeprowadzonej na pierwszym spotkaniu z organizacjami pozarz±dowymi.

»» Sprawozdanie z II spotkania z organizacjami pozarz±dowymi.

Poniżej przedstawiamy co zrobili¶my do tej pory:

I. Zasada przejrzysto¶ci.
II. Zasada braku tolerancji dla korupcji.
III. Zasada partycypacji społecznej.
IV. Zasada przewidywalno¶ci.
V. Zasada fachowo¶ci.
VI. Zasada rozliczalno¶ci.


Jak nas oceniaj± mieszkańcy i klienci urzędu - wyniki ankiet:
»» Wyniki ankiety przeprowadzonej w naszym urzędzie w dniu 7 lipca 2005 r.

»» Wyniki ankiety przeprowadzonej w naszym urzędzie w dniu 18 sierpnia 2005 r.

»» Wyniki ankiety przeprowadzonej w dniu 22 wrze¶nia 2005 r.


W razie problemów z otworzeniem plików znajduj±cych sie na tej stronie proszę pobrać i zainstalować poniższe aplikacje: