Strona główna
Dane statystyczne, władze, zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje - adresy i telefony Atrakcje turystyczne gminy i najbliższej okolicy, baza noclegowa i gastronomiczna, szlaki turystyczne Miesięcznik: Dukielski Przegląd Samorządowy Ogłoszenia drobne, ogłoszenia ZOZu
 e-Urząd  

V ZASADA FACHOWOŚCI

Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości.
Realizacja tej zasady ma zagwarantować skuteczne zarządzanie pracownikami, poprzez pozyskiwanie pracowników, którzy zapewnią pełną realizację zadań Gminy Dukla. Realizacja procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy Dukla ma w szczególności na celu:

  • tworzenie w urzędzie profesjonalnego, rzetelnego, bezstronnego zespołu pracowników samorządowych,
  • kształtowanie postaw i standardów postępowania pracowników samorządowych zgodnych z Kodeksem Etycznym pracowników Urzędu Gminy Dukla,
  • zapewnienie efektywnej obsady kadrowej poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy Dukla,
  • zapewnienie stabilizacji zawodowej, przeciwdziałanie odchodzeniu pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz pozyskiwanie wartościowych pracowników w drodze rekrutacji wewnętrznej,
  • stosowanie metod i technik zarządzania kadrami zgodnie z przyjętymi standardami i praktykami w samorządzie.

Burmistrz Gminy Dukla zarządzeniem Nr 28/05 z dnia 5 maja 2005r. powołał zespół odpowiedzialny za realizację tego zadania. Efektem pracy tego zespołu jest procedura naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Opracowano dwie odrębne procedury- procedurę przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze i stanowiska merytoryczne oraz procedurę naboru na pozostałe wakaty w urzędzie.
W dniu 22 grudnia 2005r. Burmistrz Gminy Dukla wydał Zarządzenie Nr 101/05 w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na wole stanowiska w Urzędzie Gminy Dukla. Zarządzenie zostało umieszczone na stronach internetowych Gminy Dukla, w prasie lokalnej (DPS Nr 1 Styczeń 2006) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dukla oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.