Strona główna
Dane statystyczne, władze, zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje - adresy i telefony Atrakcje turystyczne gminy i najbliższej okolicy, baza noclegowa i gastronomiczna, szlaki turystyczne Miesięcznik: Dukielski Przegląd Samorządowy Ogłoszenia drobne, ogłoszenia ZOZu
 e-Urząd  

II BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

Urząd systematycznie przekazuje swoim pracownikom i klientom jasną informację o swojej zdecydowanej postawie w stosunku do korupcji oraz systematycznie kontroluje pracowników pod kątem konfliktu interesów i naruszenia istniejących prapisów antykorupcyjnych.

Zadanie 2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego Działania w ramach wykonania zadania są następujące:

  • Na ogólnym zebraniu poinformowano pracowników Urzędu o przystąpieniu do opracowania kodeksu etycznego pracowników, o metodach pracy przy jego tworzeniu i o sposobie wprowadzenia kodeksu do praktyki.
    Wybrany został (w głosowaniu tajnym) 4-osobowy zespół zadaniowy do wypracowania i wdrożenia kodeksu etycznego pracowników.


  • Przeprowadzona została w formie warsztatów dyskusja (na ogólnym zebraniu pracowników), jakimi wartościami i zasadami będziemy kierować się w pracy i które powinny zostać zapisane w kodeksie.


  • Opracowano projekt tekstu kodeksu etycznego, który zawiera preambułę, zapisy zasad i wartości sformułowanych przez pracowników oraz w sytuacjach naruszenia zasad etyki- propozycję działalności Komisji Etyki.


  • Projekt kodeksu został dostarczony każdemu pracownikowi. Uwagi do kodeksu zgłaszane są pisemnie i indywidualnie przez każdego pracownika.


  • Po analizie zgłoszonych uwag opracowano ostateczną wersje kodeksu, który został przyjęty na ogólnym zebraniu pracowników w dniu 7 września 2005. Opracowany i wdrożony kodeks etyczny nakłada na pracowników obowiązek unikania sytuacji, które mogą być zinterpretowane jako korupcyjne oraz nakazuje powstrzymanie się od działań, które mogą być uznane jako nieetyczne.


  • Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Dukla został wywieszony na tablicach ogłoszeń, w Biurze Obsługi Klienta, w lokalnej prasie - Dukielski Przegląd Samorządowy, zaprezentowany radnym, sołtysom i mieszkańcom na sesji Rady Miejskiej w Dukli, co świadczy o jasnej i zdecydowanej postawie samorządowców gmny w stosunku do korupcji.


  • W sytuacji stwierdzenia wśród pracowników zachowań nieetycznych lub korupcyjnych działać będzie powałana do tego celu komisja etyki. Procedura działania komisji zapewnia obiektywny sposób postępowania i umożliwia reakcję władzy adekwatną do zaistniałej sytuacji.
          Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Dukla